Voor ouders

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.
Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken.

De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.

De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar en worden aangekondigd op het prikbord in de hal van de school en in het vergaderschema op deze website (downloads). Ouders zijn van harte welkom als toehoorder.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de leraren verschillende activiteiten en feestelijkheden op school organiseert en de ouderbijdrage beheert.

 

 

Ouderbijdrage

Voor het bekostigen van activiteiten die buiten het verplichte curriculum vallen vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage, de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen we het schooljaar van de kinderen extra aantrekkelijk maken. Dit geld wordt grotendeels gebruikt om culturele uitjes (zoals musea bezoeken) te bekostigen. Daarnaast worden er boeken voor de bibliotheek van gekocht en ook kunnen onderwijs ondersteunende zaken hiermee worden betaald (bv recent de aanschaf van leerrobots). Verder wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor de aankleding van de klassen tijdens feestelijkheden, het kopen van kadootjes voor het sinterklaasfeest, hapjes en drankjes voor het kerstfeest en taLENTEfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per jaar en wordt geïnd via KASSA. Een extra bijdrage voor degenen die dit kunnen missen wordt gewaardeerd. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten die de school organiseert als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 

Zie voor aanvullende informatie de brief ouderbijdrage bij downloads.